DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ D’UNA S.L.

 

Dissoldre i liquidar una societat pot ser per motius voluntaris o legals (per exemple, per paralització dels òrgans socials o per pèrdues inferiors a la meitat del capital social, …).
Es necessita un Acord previ per la majoria dels socis.
L’administrador cessa en el seu càrrec i es nomena un liquidador (normalment coincideix amb l’Administrador).
Aquest formularà un inventari i un balanç.
Haurà de cobrar els crèdits a favor de la Societat, pagar els deutes pendents, finalitzar els negocis, concloure les relacions laborals amb els treballadors i vendre tots els béns de l’Haver social.
El liquidador formularà un Balanç Final i elaborarà un informe de les operacions realitzades i presentarà als socis un Projecte de divisió de l’actiu, resultant (si és que hi hagués algun sobrant).
Dit Balanç s’ha d’elevar a públic davant notari a través d’una escriptura pública d’extinció de la societat.
La dita Escriptura Pública s’inscriurà en el Registre Mercantil i s’han de cancel·lar tots els assentaments registrals, extingint-se la Societat.
També es dipositaran els Llibres i Documents en el Registre Mercantil.
Finalment es publicarà al BORME i en un dels diaris de major difusió.