Tribunal Suprem convictes Bankinter a l’acció de classe a la venda de productes de Lehman Brothers

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Suprem ha condemnat a Bankinter la comercialització de bons, productes de preferent i estructurat de Lehman Brothers i bancs islandesos sense proporcionar als clients la informació necessària.

En la sentència, a la qual Europa Press ha tingut accés, la primera cambra del Tribunal Suprem declara que Bankinter no va poder prestar als seus clients, en el seu treball Consultiu, amb la informació adequada sobre el risc que eventualment es va materialitzar i va resultar en la pèrdua de pràcticament tota la teva inversió.

D’aquesta manera, el Suprem ha confirmat que hi havia una manca d’informació adequada per part del risc de crèdit.

Des de 2007, els compradors han adquirit tres tipus diferents de productes d’inversió comercialitzats per Bankinter: participacions en els bancs islandesos Landsbanki i Kaupthing i vincles senzills i estructurats de Lehman Brothers.

L’Audiència Provincial de Madrid va considerar la denúncia formulada pels clients que havien comprat productes emesos per bancs islandesos, ja que considerava que Bankinter no havia pogut complir l’obligació d’informar sobre els riscos dels productes Comercialitzat.

També va ordenar al banc que pagui als reclamants de Lehman Bonds bons el preu de la seva adquisició, restant l’import de la rendibilitat que se’ls va pagar per aquests productes i sumant compensació i interès legal.

Pel que fa a les obligacions estructurades de Lehman Brothers, va ordenar a Bankinter pagar el preu de compra dels productes i el seu interès legal.

L’Audiència Provincial també estableix que les quantitats obtingudes pels demandants per als quals s’estima que la reclamació es dedueixi de les quantitats a ingressar pel Banc.

Tant Bankinter com els sol·licitants van portar accions extraordinàries per infracció Processal. Totes elles han estat descartades pel Tribunal Suprem, per la qual cosa es confirma la sentència de l’Audiència Provincial de Madrid.

DESESPERADORS DE DECENAS I 2.600.000 EUROS

Les fonts de Bankinter han indicat a Europa Press que, en el seu moment, un Comitè d’advocats independents del Banc va analitzar cada arxiu de manera cas per cas per veure si el producte adequat s’havia comercialitzat amb tota la informació, donant al Banc la raó la majoria dels casos.

Des de l’entitat afirmen que el capital comès per la sentència ascendeix a 2.600.000 euros i que el nombre de reclamants és inferior a 50.

Per la seva banda, les firmes que han defensat el cas, Fieldfisher JAUSAS i Zunzunegui Abogados, han destacat que la nova jurisprudència s’aplica als inversors institucionals que van acudir a l’oferta pública d’accions de Bankia i Banco Popular.

«La importància de la sentència és que resol un cas d’acumulació d’accions individuals en una sola acció en la qual cap nul·litat es va fer equivocadament, però la responsabilitat del Banc per no complir les seves obligacions», va dir.

Font:Togas.biz

ACOMIADAMENTS NULS

Segons el motiu de l’acomiadament d’un treballador, el jutge pot declarar nul.
Aquestes causes són:
. Per vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador.
. Acomiadament de treballadores embarassades (excepte per causa disciplinària).
. Acomiadament de treballadors amb permís de maternitat, paternitat, per lactància de fill menor de 9 mesos, per cura de fill menor de 12 anys o persona amb discapacitat.
. Acomiadament de treballadors amb permís d’hospitalització de fill prematur o afectats de càncer o malaltia greu.
. Acomiadament de treballadors víctimes de violència de gènere.
A més, la protecció s’amplia a 12 mesos posteriors des de la data de naixement, adopció i acolliment dels fills d’aquells treballadors amb permís per aquests motius.
Els efectes de la nul·litat de l’acomiadament són:

  • Readmissió immediata del treballador.
  • Abonament dels salaris de tramitació.
  • En els casos d’acomiadament nul per assetjament laboral, sexual o per raó de sexe o violència de gènere, el treballador pot optar per l’extinció de la relació laboral amb l’abonament de la màxima indemnització i el cobrament de salaris de tramitació.
  • A més, si hi ha vulneració de Drets Fonamentals del treballador pot reclamar una indemnització per danys i perjudicis.

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ D’UNA S.L.

 

Dissoldre i liquidar una societat pot ser per motius voluntaris o legals (per exemple, per paralització dels òrgans socials o per pèrdues inferiors a la meitat del capital social, …).
Es necessita un Acord previ per la majoria dels socis.
L’administrador cessa en el seu càrrec i es nomena un liquidador (normalment coincideix amb l’Administrador).
Aquest formularà un inventari i un balanç.
Haurà de cobrar els crèdits a favor de la Societat, pagar els deutes pendents, finalitzar els negocis, concloure les relacions laborals amb els treballadors i vendre tots els béns de l’Haver social.
El liquidador formularà un Balanç Final i elaborarà un informe de les operacions realitzades i presentarà als socis un Projecte de divisió de l’actiu, resultant (si és que hi hagués algun sobrant).
Dit Balanç s’ha d’elevar a públic davant notari a través d’una escriptura pública d’extinció de la societat.
La dita Escriptura Pública s’inscriurà en el Registre Mercantil i s’han de cancel·lar tots els assentaments registrals, extingint-se la Societat.
També es dipositaran els Llibres i Documents en el Registre Mercantil.
Finalment es publicarà al BORME i en un dels diaris de major difusió.

COM RECLAMAR UN INFORME MÈDIC

En cas de negativa del metge (públic o privat) a facilitar-nostre informe mèdic, en primer lloc, hem de exigir mitjançant burofax amb certificació de contingut.
Si tampoc ho obtenim, es pot denunciar aquesta situació davant l’Agència de Protecció de Dades, o bé, reclamar per la via judicial.
L’informe mèdic del metge especialista de la Seguretat Social, és imprescindible si, per exemple, es va a demanar una incapacitat permanent.
Ara bé, si aquest informe no és del tot favorable, pot acudir a un especialista privat.
Un correcte informe clínic ha d’anar més enllà d’un diagnòstic i un tractament per iniciar un expedient d’incapacitat.

INCOMPLIMENT DE CONTRACTES

Pot existir un incompliment total de les obligacions del contracte, o bé, un incompliment parcial o fins i tot defectuós.
Què fer davant aquests casos? La part perjudicada per l’incompliment pot triar entre fer complir el contracte o la resolució del contracte incomplert.
Aquesta segona opció comporta que també pugui exigir l’incomplidor l’acció de danys i perjudicis.
En tots dos casos també es pot exigir els interessos.
A la pràctica judicial, la majoria dels casos es demana el compliment de l’obligació contractual, i si aquest resulta d’impossible execució es demana de forma subsidiària la resolució del contracte.
Ara bé, si s’opta per Resoldre directament el contracte, cal reunir uns requisits:
. que hi hagi obligacions recíproques
. que l’instant de la resolució hagi complert amb les seves obligacions.
. i que l’incompliment sigui prou greu que desvirtuï l’objecte del contracte.

La resolució contractual implica tornar a l’estat inicial a la signatura del contracte, retornant-les parts el percebut de l’altra.

LLEI SEGONA OPORTUNITAT (L.S.O.)

És un mecanisme legal pel qual permet al deutor cancel·lar els seus deutes amb determinats requisits:

  • Que el deutor sigui de bona fe.
  • Que el deutor no tingui patrimoni per satisfer el deute.
  • Que el deute no superi els 5 milions d’euros.
  • Que el deutor no hagi estat condemnat culpable per delictes econòmics o socials, ni per falsedat documental, ni contra Hisenda o Seguretat Social.
  • Que el deutor no hagi utilitzat la L.S.O. en els 10 últims anys.

El procediment ha de reunir també determinats requisits:
. Cal intentar arribar a un acord extrajudicial amb els creditors davant Notari i en un temps màxim de 2 mesos.
. En cas de desacord, s’inicia un Concurs Consecutiu, pel qual el jutge pot condonar el 100% del deute.
En cas de deutes públics (Hisenda, Seguretat Social, …), es condona fins a un 70% i el 30% restant es pot fraccionar.
. Mentre dura el procés el deute queda paralitzada.
. Ara bé, en el cas que durant els propers 5 anys, el deutor millori la seva situació econòmica, els creditors podran revocar el benefici de la L.S.O.

SUCCESSIÓ D’EMPRESES

En cas de traspassos o vendes de negocis, hem de tenir en compte que l’empresari cessionari (adquirent), se subroga en les obligacions laborals i de seguretat social dels treballadors de l’empresa que adquireix, de forma solidària amb el cedent (venedor), i durant 3 anys des del traspàs.

En tot cas podrà repetir per la via civil contra el cedent del negoci, pels impagaments o responsabilitats que aquest hagués incomplert abans de la cessió de l’empresa.