La pensió compensatòria temporal fixada per acord, pot esdevenir vitalícia

L’Audiència Provincial de Jaén dicta una sentència (Núm 112/2019, Rec. 2039/2018, de 5 de febrer de al 2019) per la qual estableix la modificació de la pensió compensatòria atorgada a una dona a través d’un conveni regulador signat al moment de divorci, pel qual es fixava la pensió a raó de 300 euros mensuals durant 6 anys, per una pensió compensatòria de la mateixa quantitat però amb caràcter vitalici, a causa que, el desequilibri patrimonial entre les parts, existent en el moment de la crisi conjugal, no s’ha pal·liat després dels anys i per les circumstàncies de la dona, que la fan estar en una situació d’especial vulnerabilitat.

Segons els fets provats, el matrimoni havia durat més de 30 anys, tenint dos fills en comú. Durant aquests anys la dona es va dedicar a la seva família, sense tenir experiència laboral en el moment del divorci.

Les parts van arribar a un acord i van signar un conveni regulador, pel qual es reconeixia a favor de la dona una pensió compensatòria de 300 euros mensuals durant 6 anys.

Després de passar aquests 6 anys, la dona va sol·licitar una pensió indefinida al·legant que, en el moment de la signatura del conveni regulador, ella es trobava coaccionada i baix estat de desequilibri, en haver interposat denúncia per maltractaments, i que li impedia discernir el que feia.

A més, s’afegia la seva situació d’atur, amb 59 anys i sense experiència laboral i falta de formació. Circumstàncies que li van perjudicar en aquell moment i en l’actualitat, i de les que el seu exmarit, segons les seves al·legacions, es va aprofitar.

Per això, sol·licitada una pensió compensatòria, almenys, fins que pogués tenir dret a una pensió no contributiva de la Seguretat Social.

L’AP de Jaén, a la vista de totes aquestes circumstàncies assenyala que, perquè neixi el dret a la pensió compensatòria de l’article 97 del Codi Civil han de donar-:

«A) L’existència d’un desequilibri econòmic de compensar, entenent per tal el descens que la separació o el divorci ocasionen en el nivell de vida dels esposos en relació al que conserva l’altre, el que imposa comparar les necessitats de cada cònjuge separat i els recursos que posseeix per satisfer-les, recursos que de manera orientativa vénen determinats en el referit precepte. b) Que tal desequilibri impliqui un empitjorament en la situació que es tenia en el matrimoni, empitjorament que ha de referir-se al moment de la ruptura matrimonial i les circumstàncies a valorar segons el acreditat en actuacions, sense perjudici que, existint posteriorment una variació essencial de les mateixes, es pugui sol·licitar la seva modificació.

A la vista del que s’ha exposat, sense cap dubte al moment de la crisi conjugal existia una veritable desigualtat patrimonial que no s’ha pal·liat amb posterioritat, raó per la qual s’acull la petició formulada, reconeixent a la Sra Adelaida el dret a percebre una pensió compensatòria de 300 euros mensuals amb caràcter vitalici, que podrà ser objecte de variació si canviessin les circumstàncies «.

Font: Iberley.es