NOVA LLEI DE CONTRACTES DE CRÈDIT IMMOBILIARI

La Llei 5/2019, de 15 de març, entrarà en vigor a partir del proper 16 de juny.
Només afectarà als prestataris persones físiques (siguin o no consumidores) i només afectarà als immobles residencials, parkings i trasters.
Obligatòriament el prestatari de la hipoteca haurà de fer una compareixença prèvia al Notari (escollit per ell) amb la finalitat de que sigui el Notari qui li resolgui de tots els dubtes que pugui tenir sobre les obligacions que contraurà amb la formalització del prèstec o hipoteca i sobre tota la informació que el Banc o prestamista li haurà degut d’entregar 10 dies abans de la signatura, com ara la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN), que ve a ser una oferta vinculant, i la Fitxa d’Advertències Estandaritzades (FIAE) i còpia del projecte del contracte de prèstec o hipoteca.
A més, el deutor de la hipoteca també haurà de superar un Test lliurat pel Notari per a que aquest pugui aixecar un Acta a on autoritzi a formalitzar l’Escriptura Pública i tot això amb la finalitat d’evitar la desinformació del prestatari i/o l’abús del Banc en determinades clàusules.

DESPESES DE LA HIPOTECA EN LA NOVA LLEI 5/2019 DE CRÈDIT IMMOBILIARI

A partir del 16-06-19, les despeses de les hipoteques o prèstecs concertats entre un prestamista professional (Bancs, …) i un prestatari persona física, amb garantía d’un immoble residencial, així com, parkings i trasters, es repartirà de la següent manera:

Pel Banc:
. Despeses de gestoria del prèstec/hipoteca.
. Despeses de notaria del prèstec/hipoteca.
. Despeses de Registre Propietat del prèstec/hipoteca.

Pel Deutor:
. Tasació de l’immoble
. Impostos (ITP i AJD)

INSPECCIÓ JORNADA LABORAL

Ja han començat les inspeccions de treball a comprobar els registres d’horaris. De moment demanen els del dia anterior i els de la jornada en curs dels treballadors.
Els sectors econòmics més afectats són restauració i comerç.
Així que per evitar sancions és molt important complir amb la normativa.

DESNONAMENT EXPRÉS DELS OKUPES

Amb la Llei 5/2018, tenim el procediment judicial més ràpid per poder desallotjar els okupes de la nostra vivenda habitual, sempre que la propietat sigui persona física o entitat sense ànim de lucre o Administració pública titular de vivenda social.

És ágil perquè una vegada interposada la Demanda judicial acreditant el títol de propietat o qualsevol dret real sobre la vivenda habitual, el Jutge requereix a l’okupant en el termini de 5 dies perquè acrediti el títol que suposadament el legitima per ocupar, i de no ser així, es dicta un Auto, no apel•lable, que de forma automàtica suposa el desallotjament de l’okupa de la vivenda i l’autèntic propietari/posseïdor ja pot tornar a recuperar la possessió de la seva vivenda, mentres segueix el procediment amb un judici i posterior Sentència per confirmar el llançament de l’okupa.