El TC anul·la la decisió judicial de no entrar a conèixer de l’abusivitat d’una clàusula de venciment anticipat.

El Constitucional entén en una recent sentència, vulnerat el dret fonamental a la tutela judicial efectiva d’un recurrent que havia interposat un recurs d’empara, per haver atès l’òrgan judicial al que disposa la Sentència del TJUE del 26 de gener de 2017, C -421/14, i no admetre l’incident de nul·litat d’actuacions en què el recurrent denunciava la possible abusivitat de la clàusula de venciment anticipat inclosa en el seu contracte de préstec.

Segons la nota informativa publicada pel Gabinet de Premsa del TC, els fets van ser els següents:

Una entitat bancària va presentar una demanda d’execució hipotecària contra la demandant i altres, com deutors hipotecaris en relació amb el préstec sol·licitat per l’adquisició del seu habitatge habitual.

El jutjat va despatxar l’execució i va requerir de pagament als deutors. La recurrent, recolzant-se en la sentència anteriorment esmentada, va plantejar un incident de nul·litat d’actuacions i va denunciar per abusiva la clàusula de venciment anticipat inclosa en el seu contracte de préstec.

El jutge va inadmetre tal incident, entre altres motius perquè era indegut, va ser plantejat de forma extemporània, el termini per formular oposició a l’execució havia preclòs i no procedia el plantejament de qüestió prejudicial.

Per al TC, el Jutjat de Primera Instància va haver de atenir-se a la interpretació de la Directiva 93/13 que va realitzar el TJUE en la sentència de 26 de gener de 2017, C-241/14 per la qual:

«Es desprèn que les clàusules del qual eventual caràcter abusiu no hagi estat encara examinat en un anterior control judicial del contracte controvertit conclòs amb l’adopció d’una resolució amb força de cosa jutjada, han de ser conegudes pel jutge nacional, bé a instància de part o d’ofici «. «Per això, l’òrgan judicial davant el qual el consumidor ha formulat un incident d’oposició (…) es troba obligat a apreciar l’eventual caràcter abusiu de la clàusula que es denuncia, amb l’única excepció que hagués estat examinada en un anterior control judicial que hagués conclòs amb l’adopció d’una resolució amb força de cosa jutjada «

Segons el Constitucional, «l’òrgan judicial va haver de admetre l’incident i conèixer de la possible abusivitat de la clàusula en atenció al que disposa la sentència Banc Primus, o, d’haver considerat que la jurisprudència del Tribunal de Justícia es mostrava incompleta o no resolia íntegrament la qüestió plantejada, o tenia dubtes sobre la seva aplicació a la resolució del litigi (…), plantejar la qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia, en ser el competent per a resoldre sobre l’aplicabilitat del Dret de la Unió. No obstant això, ni admetre l’incident ni tampoc va plantejar qüestió prejudicial a l’apreciar que no concorrien els requisits de l’article 267 TFUE «.

Per totes aquestes raons, el jutge d’instància «va infringir l’esmentat principi de primacia del Dret de la Unió en prescindir per la seva pròpia, autònoma i exclusiva decisió, de la interpretació imposada i assenyalada per l’òrgan competent per fer-ho amb caràcter vinculant; «Va incórrer, per això, en una interpretació irraonable i arbitrària d’una norma aplicada al procés», i «consegüentment, va vulnerar, d’aquesta manera, el dret a la tutela judicial efectiva de la recurrent (art. 24.1 CE)».

En conseqüència, el Tribunal Constitucional ordena «retrotraure les actuacions al moment immediatament anterior al pronunciament de la citada resolució perquè l’òrgan judicial dicti una nova respectuosa amb el dret fonamental vulnerat».

Font: Iberley.es