El Tribunal Suprem fixa doctrina sobre despeses associades a un préstec hipotecari

El Ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem ha dictat diverses sentències fixant doctrina sobre algunes qüestions relatives a clàusules abusives en contractes amb consumidors sobre les que encara no s’havia pronunciat. En primer lloc, analitza la possible abusivitat de la clàusula que en un préstec hipotecari estableix una comissió d’obertura. En segon lloc, es pronuncia sobre els efectes de la declaració de nul·litat de la clàusula que atribueix al prestatari la totalitat de les despeses i impostos, ja declarada nul·la per la sentència 705/2015, de 23 de desembre.

VENDA D’UN COTXE ASSEGURAT

El venedor té obligació de comunicar al comprador de l’existència de l’assegurança del vehicle i una vegada consumada la venda ha de comunicar-ho a la companyia.

Aquesta pot rescindir el contracte d’assegurança, en el cas, la seva cobertura s’estendrà a un mes més i haurà de tornar la part de la prima no consumida.

Aquest és l’únic supòsit en què resulta obligatori per l’asseguradora retornar la part de prima no

La incertesa financera

La incertesa financera fa que es busqui refugi en les assegurances d’Estalvi / jubilació, com els plans de previsió assegurats, els PIES, els SIALP, etc., les assegurances de vida-risc, que s’estan convertint en alternativa davant d’altres vehicles tradicionals d’estalvi.