COMPROVACIÓ DE VALORS A LA COMPRA D’IMMOBLES

El Tribunal Suprem en les seves recents sentències indica que qualsevol actuació de comprovació per la Generalitat de Catalunya del valor de l’immoble transmès ha d’atendre al valor real d’aquest bé immoble adquirit i a les seves circumstàncies singulars i específiques.

Ja no n’hi ha prou amb motivar la valoració efectuada per l’Administració catalana, sinó que haurà de referir al valor real de l’immoble concret, sense que sigui suficient emparar-se en paràmetres, coeficients o taules.

EL PAGAMENT DE L’IAE

De moment les societats que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior al milió d’euros estan exemptes del pagament de l’IAE.

El dubte estava en si una societat que formi part d’un grup de societats, l’import net de la xifra de negocis es referia al conjunt de totes elles o a la xifra de cadascuna de les societats.

L’Administració Tributària apostava per entendre que era la suma de la xifra de totes les societats del grup, independentment de si aquestes consolidaven resultats o no.

Ara bé, el Tribunal Suprem en Sentència de data 2018.03.06, expressa que sumaran les xifres netes de negoci únicament d’aquelles societats que actuen com a grups consolidats.

No obstant això, sembla que la intenció d’Hisenda és revertir de nou aquesta situació, però mentre només s’ha de liquidar l’IAE per a aquelles societats que de forma individual no superin el milió d’euros.

PROTECCIÓ EMPRESARIAL

Qualsevol atac informàtic d’un hacker pot paralitzar l’activitat de la nostra empresa. Per protegir-nos d’aquest ciber-risc, la solució és contractar una assegurança que ens cobreixi les màximes conseqüències que es deriven d’un desastre de tal magnitud, com els danys propis, la responsabilitat civil enfront de tercers, sancions de l’Agència de Protecció de Dades , etc.

És una eina preventiva i curativa en què tot empresari i autònom ha de tenir contractat, per protegir el seu negoci d’atacs informàtics i les seves derivades conseqüències nefastes per a la continuïtat de la seva activitat.